mysql insert

MySQL Insert – Contoh INSERT INTO

MySQL INSERT INTO adalah query yang digunakan untuk memasukkan data ke tabel. Penulisan MySQL Insert Bentuk 1 INSERT INTO nama_tabel(kolom1,kolom2,kolom3,dst..) VALUES (nilai1,nilai2,nilai3,dst..) Penulisan Insert Bentuk 2 INSERT INTO nama_tabel VALUES (nilai1,nilai2,’nilai3′,dst..); Kedua bentuk penulisan insert into di atas memiliki fungsi dan output yang sama. Penulisan bentuk 2 memiliki keunggulan deri Read more…